Actueel

Wijzigingen in de regeling Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen, kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen van de gemeente. Dit is geregeld in artikel 10d van de Participatiewet. Loonkostensubsidie is bedoeld voor mensen die in hun werk niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. De werknemer ontvangt een gewoon salaris en de werkgever wordt gecompenseerd voor de verminderde productiviteit.

Breed Offensief

In het pakket Breed Offensief heeft het ministerie van SZW enkele voorstellen gedaan om te komen tot meer banen voor mensen met een beperking. De voorstellen moeten het voor werkgevers makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Breed Offensief heeft plannen opgesteld om de uitvoering van loonkostensubsidie te verbeteren. Het instrument loonkostensubsidie is herzien en vereenvoudigd.

De belangrijkste wijzigingen in de regeling Loonkostensubsidie:

  • Zowel werkgevers als werknemers kunnen een aanvraag indienen voor loonkostensubsidie. Dit staat los van de reeds bestaande optie van ambtshalve verlening van loonkostensubsidie.
  • Als (achteraf) blijkt dat een werknemer toch tot één van de doelgroepen behoort waarop Loonkostensubsidie van toepassing is, kan dit alsnog worden aangevraagd. Dit geldt voor werknemers die zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vielen. Deze mogelijkheid gold al voor de doelgroep die in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of mbo-entreeonderwijs volgde.
  • Loonkostensubsidie gaat, bij verhuizing binnen Nederland, over naar de nieuwe gemeente waar werknemer gaat wonen.

Voor meer informatie kun je op de website van Rijksoverheid terecht. Voor het aanvragen van loonkostensubsidie kun je als werkgever contact opnemen met (jouw contactpersoon bij) WSP AVregio of Avres.

Ontvang e-mail notificaties